Privacybeleid

Privacybeleid - Persoonsgegevens en cookies

In het kader van haar activiteit is de onderneming LM Ouest ertoe gebracht informatie over u te verwerken. Dit privacybeleid informeert u over de manier waarop ik uw persoonlijke gegevens verzamel en verwerk. .
Ik nodig u uit ze aandachtig te lezen.

Gegevenswaarschuwing

Dit privacybeleid en andere artikelen zijn in het Frans geschreven. In geval van een of meer vertalingen is alleen de Franse tekst authentiek in geval van betwisting.

Belangrijk

Ik gebruik uw persoonsgegevens alleen in de gevallen waarin de geldende regelgeving voorzie t

 • de uitvoering van een contract dat ik met u heb gesloten, en/of
 • de naleving van een wettelijke verplichting, en/of
 • uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens, en/of
 • het bestaan van een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van uw gegevens. Legitiem belang is een geheel van commerciële of zakelijke redenen die het gebruik van uw gegevens door LM Ouest rechtvaardigen.

In elk geval zullen uw individuele rechten altijd voorrang hebben op ons rechtmatig belang, en ik zal uw gegevens nooit tegen uw wil gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
Indien u vragen heeft over dit document, kunt u contact opnemen met Noël Marais, manager van LM Ouest - noel@lmouest.fr - Formulaire de contact.

Aansprakelijk

Wie is verantwoordelijk voor de in dit document genoemde verwerkingen?

De verantwoordelijke voor de in dit document vermelde verwerking is Noël Marais, zelfstandig ondernemer, zaakvoerder van de vennootschap LM Ouest, ingeschreven in het RCS van Dax onder het nummer 34282989200054 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 251 avenue du Marensin in Lit et Mixe - Frankrijk.

Gegevens en omstandigheden

Welke gegevens verzamel ik over u en onder welke omstandigheden?

De gegevens die je me rechtstreeks stuurt.
Tijdens de verschillende contacten die ik met u heb, kan u worden gevraagd mij informatie te verstrekken die u aanbelangt.
Het wordt in het bijzonder verzameld :

 • bij het plaatsen van een bestelling
 • bij het aanvragen van informatie, informatie via het contactformulier.

Deze gegevens omvatten :

 • Naam, voornaam, titel
 • postadres, e-mail adres, telefoonnummer

De gegevens die ik automatisch verzamel :

 • via cookies: geen gegevens
 • durch Cookies: keine Daten

De gegevens neem ik aan:

 • Geen

Gegevens over minderjarigen :

 • Mijn producten zijn gericht op meerderjarige personen die in staat zijn contractuele verplichtingen aan te gaan.
  Gebruikers die minderjarig zijn, moeten de toestemming van hun wettelijke voogden verkrijgen voordat persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, worden meegedeeld.

Uitsluiting van alle gevoelige gegevens :

 • LM Ouest verzamelt geen gevoelige gegevens over u. Worden beschouwd als gevoelige gegevens
  • ras of etnische afstamming,
  • politieke standpunten,
  • religieuze of filosofische overtuigingen,
  • lidmaatschap van een vakbond,
  • gegevens met betrekking tot gezondheid of seksuele geaardheid.

Indien dergelijke informatie op enigerlei wijze wordt meegedeeld, zal deze worden gewist.

Doeleinden

Waarvoor gebruik ik uw gegevens?

In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste doeleinden waarvoor ik de in het hoofdstuk "Gegevens en omstandigheden" genoemde gegevens gebruik.

Activiteiten die nodig zijn voor de levering van producten:

 • Beheer van abonnementen op onze nieuwsbrieven en/of e-mailwaarschuwingen
 • facturering, inning van betalingen
 • beheer van leveringen en opvolging van bestellingen
 • klantenrelatie
 • beheer van onbetaalde rekeningen en geschille
 • het beheer van de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, onder de in het hoofdstuk "rechten" vermelde voorwaarden
 • Controle op de naleving van de toepasselijke wetgeving, onze contracten en de algemene gebruiksvoorwaarden.

Verrichtingen in verband met commerciële partnerschappen :

 • geen gegevens

Duur

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen of die in verhouding staat tot de doeleinden waarvoor zij zijn geregistreerd.
De bewaartermijnen variëren naargelang :

 • Ik heb een lopende contractuele relatie
 • Ik heb in het verleden een contractuele relatie met u gehad
 • Ik heb nog nooit zo'n relatie met jou gehad.

In de onderstaande tabel staan de belangrijkste perioden gedurende welke uw gegevens worden bewaard. In ieder geval herzie ik regelmatig de informatie waarover ik beschik. Wanneer het bewaren ervan niet langer gerechtvaardigd is op grond van wettelijke, commerciële of klantaccountbeheervereisten, of wanneer u gebruik hebt gemaakt van een wijzigings- of schrappingsrecht, zal ik het op veilige wijze wissen.

 

Gegevenscategorieën Doeleinden De duur van het gesprek
Gegevens over een actieve houde
gegevensset Beheer van klantenrekeningen Tijdens de contractuele relatie
Gegevens over een niet-actieve houder
Gegevens met betrekking tot de uitvoering van het contract

Beheer :

 • van de klantenrekening ,
 • sommige bestellingen,
 • facturering,
 • betalingen.
10 jaar na het einde van het contract of het laatste contact van de inactieve klant

Toegang

Wie kan toegang krijgen tot de gegevens die ik verzamel ?

De volgende personen kunnen toegang hebben tot sommige van uw gegevens

 • Noël Marais, manager van het bedrijf LM Ouest.
 • Mijn vriend of persoon die mij vervangt tijdens mijn vakantie om de bestellingen te verzenden.

Gegevensoverdracht :

 • kan toegang hebben tot sommige van uw gegevens:
  • Onderaannemers
   De toegang van mijn onderaannemers tot uw gegevens is gebaseerd op ondertekende contracten waarin hun verplichtingen tot bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens zijn opgenomen

Politie, gerechtelijke of bestuurlijke autoriteiten.

 • wanneer ik daartoe wettelijk verplicht ben of om de rechten, eigendom en veiligheid van het bedrijf te vrijwaren.

Overdracht

Worden uw gegevens buiten de Europese Unie doorgegeven?

Ik bewaar uw persoonlijke gegevens in de Europese Unie. Het is echter marginaal mogelijk dat de gegevens die ik verzamel wanneer u het platform gebruikt of in de loop van mijn diensten, worden doorgegeven aan onderaannemers of zakenpartners die gevestigd zijn in andere landen, waarvan sommige een minder beschermende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kunnen hebben dan die welke van kracht is in het land waar u verblijft. In geval van een dergelijke doorgifte zal ik ervoor zorgen dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit privacybeleid en dat deze wordt geregeld door de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie die een passend niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de grondrechten van natuurlijke personen waarborgen.

Rechten

Wat zijn uw rechten ?

U hebt het recht van toegang tot uw persoonsgegevens en het recht te verzoeken dat deze worden gecorrigeerd, aangevuld of bijgewerkt. U kunt ook vragen dat uw gegevens worden gewist of bezwaar maken tegen de verwerking ervan, mits u daarvoor een legitieme reden hebt.

U kunt uw rechten bij mij uitoefenen, Noël Marais - 251 avenue du Marensin 40170 Lit et Mixe - formulaire de contact.

Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kan ik uw identiteit verifiëren en/of u vragen nadere informatie te verstrekken om aan uw verzoek te voldoen. Ik zal trachten binnen een redelijke termijn op uw verzoek te reageren en in ieder geval binnen de bij wet vastgestelde termijnen.

In geval van onbevredigende antwoorden kunt u een klacht indienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Fait à Lit et Mixe,
le 15 mars 2022

N. Marais

Galerij LM Ouest

Online winkel het hele jaar geopend
7/24

Werkplaats / winkel Lit & Mixe
Zomer opening
Donderdag tot zondag
Van 18:00 tot 21:00

251 avenue du Marensin
40170 Lit et Mixe - France - planète Terre

 facade boutique

Categorie

Handwerk

Porte clé touline

Touwmat - Baderne - Nœud de piton

Tentoonstelling


Informatie

F.A.Q.

Over ons

Wettelijke informatie

Privacybeleid

Vervoer - Betaling - Retour

Algemene verkoopvoorwaarden


 

 

Welkom op uw account

Mijn rekening bekijken


 Communicatie

Contactformulier


 Ik gebruik geen nieuwsbrieven. Sociale netwerken zijn voorbehouden voor dit doel.

pinterest 1 32instagram 1 32facebook 1 32