Algemene verkoopvoorwaarden.

Gegevenswaarschuwing

Deze juridische mededeling en andere artikelen zijn in het Frans opgesteld. In geval van een of meer vertalingen is alleen de Franse tekst authentiek in geval van betwisting.

Preambule

De website www.lmouest.fr is in zijn geheel eigendom van Noël Marais. Het is een ruimte voor handel op afstand.
Het doel van de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de AV) is het vastleggen van de verkoopvoorwaarden tussen :

 • Noël Marais, auto-entrepreneur inscrit au rgistre du commerce sous le N° 34282989200054, représentant l'entreprise LM Ouest situé au 251, avenue du Marensin 40170 Lit et Mixe - France,
 • en professionele of particuliere klanten.

De AV definiëren de contractuele relatie tussen de verkoper, LM Ouest en de koper, de klant voor alle bestellingen en uitsluitend bestellingen geplaatst op de site.

Door een bestelling te plaatsen op de site, verklaart de klant dat hij/zij een natuurlijke persoon is die meerderjarig is en handelt voor zijn/haar persoonlijke behoeften of een rechtspersoon en de AV aanvaardt. Hij/zij verklaart dat hij/zij contractueel bekwaam is en erkent dat hij/zij vooraf kennis heeft genomen van de AV van de site www.lmouest.fr op het moment van het plaatsen van de bestelling (bestelling en levering) en deze zonder beperkingen aanvaardt.

Deze aandoeningen omvatten:

 • De C.G.V.
  De onderhavige AV prevaleren boven alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, tenzij een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking is gemaakt.
 • Bijzondere verkoopsvoorwaarden.
  De bijzondere verkoopsvoorwaarden staan vermeld op het scherm, de prijzen, voorwaarden en bepalingen voor elk artikel.
  Les conditions particulières de vente sont celles énoncées sur l'écran, prix, conditions et modalités pour chauqe article.

De klant wordt verzocht de huidige AV aandachtig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen.

Bepalingen met betrekking tot deze AV - Aanvaarding

De onderhavige voorwaarden regelen en zijn uitsluitend van toepassing op de online verkoop van producten van LM Ouest op de website www.lmouest.fr, die vrij toegankelijk is voor alle internetgebruikers..

Vóór de validatie van de bestelling en de betaling ervan, vinkt de klant een daartoe bestemd vakje aan waarmee hij verklaart kennis te hebben genomen van de AV en deze te aanvaarden. Naast het vakje staat een link waarmee de klant de AV in PDF-versie kan downloaden en desgewenst afdrukken.

De conservering en de reproductie van de C.G.V.'s worden uitgevoerd door de firma LM Ouest.
De G.S.C. die van toepassing en tegenstelbaar zijn aan de klant zijn deze die van kracht zijn op het moment van de effectieve validatie door de klant van zijn bestelling geregistreerd op de site.

In geval van wijzigingen van de AV zijn deze wijzigingen slechts bindend voor de klant vanaf de datum waarop zij online zijn gepubliceerd en zijn zij niet van toepassing op na de wijzigingen gesloten contracten.

Producten

De foto's ter illustratie van de producten maken geen deel uit van het contractuele veld. Als er fouten worden ingevoerd, kan in geen geval de verantwoordelijkheid van het bedrijf LM Ouest worden ingeroepen.
Het merendeel van de producten die door de onderneming LM Ouest aan de klanten worden aangeboden, is beschikbaar in het productieatelier in de hoofdzetel van de onderneming.

Kleur

Ik heb geprobeerd de kleuren van mijn producten op mijn website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.Aangezien computerschermen, mobiele apparaten: zoals mobiele telefoons, tablets of een ander apparaat van waaruit u hebt gekozen om afbeeldingen op de website te bekijken, echter kunnen variëren. Ik kan niet garanderen dat een kleur volledig juist zal zijn.

Bestellen

Om een bestelling te plaatsen, klikt de klant, nadat hij zijn virtuele mandje heeft gevuld door de geselecteerde producten en de gewenste hoeveelheden aan te geven, op de knop "Bestellen", en verstrekt hij de informatie betreffende de levering en de betalingswijze.

Het is niet nodig een persoonlijke rekening te openen om een bestelling te plaatsen. De gastaccount is er voor dit doel.
Indien de klant dit wenst, kan hij een rekening openen om zijn persoonlijke gegevens te registreren.

De klant bevestigt dat hij/zij op de hoogte is van de AV door het overeenkomstige vakje aan te vinken.

Hij zal zijn betalingsverplichting bevestigen door te klikken op de knop "valideren" van de Stripe-betalingsgateway.
Een e-mail bevestiging van ontvangst van de bestelling en betaling zal, zonder onnodige vertraging, worden verzonden door het bedrijf LM Ouest.

De door de klant bij het plaatsen van een bestelling verstrekte gegevens zijn bindend. In geval van een fout in de formulering van de gegevens van de ontvanger, kan de onderneming LM Ouest niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren.

Elke wijziging van de bestelling door de klant na de bevestiging van zijn bestelling is onderworpen aan de aanvaarding van de vennootschap LM Ouest.

Indien de bestelde producten niet beschikbaar zijn voor levering, brengt LM Ouest de klant onmiddellijk op de hoogte en kan hem een product van een gelijkwaardige kwaliteit en prijs worden aangeboden. In geval van onenigheid wordt de klant uiterlijk binnen veertien dagen na de betaling van de betaalde bedragen terugbetaald.

Betaling

De bestelde producten zijn volledig betaalbaar op het ogenblik van de bestelling per kredietkaart en in euro. Een factuur uitgedrukt in euro, inclusief alle belastingen, zal door de firma LM Ouest worden opgemaakt en bij de bestelling worden gevoegd. In geval van niet-betaling of weigering van betalingsmachtiging van de geaccrediteerde organisaties, zal de bestelling worden geweigerd.

Terugtrekking

De klant kan de met de onderneming LM Ouest gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen binnen een termijn van veertien dagen herroepen.
Deze termijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de klant de goederen fysiek in bezit neemt.
Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de onderneming op de hoogte brengen via noel@lmouest.fr van zijn beslissing om de huidige overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring.

Het herroepingsformulier wordt op de factuur vermeld. Nadat hij het heeft ingevuld, moet de klant het voegen bij de terugzending van het (de) product(en).
De klant moet het (de) product(en) terugsturen naar de onderneming LM Ouest, waarbij hij de rechtstreekse kosten voor de terugzending voor zijn rekening neemt, of het (de) product(en) teruggeven op het adres van de onderneming, zonder buitensporige vertraging en in elk geval ten laatste veertien dagen nadat hij zijn beslissing om af te zien van de verkoopsovereenkomst heeft meegedeeld. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de klant het product vóór het verstrijken van de termijn van vier dagen terugzendt.
De klant kan aansprakelijk worden gesteld voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard en de kenmerken van deze goederen vast te stellen.

Alleen het bedrag van de producten wordt terugbetaald, de transportkosten worden niet terugbetaald.

Op maat gemaakte producten worden niet terugbetaald, behalve in het geval van een duidelijke fout van de verkoper.

De verkoper kan de terugbetaling uitstellen totdat hij de goederen heeft ontvangen of totdat de klant hem het bewijs van verzending van de goederen heeft verstrekt, al naar gelang wat zich het eerst voordoet.

De onderneming LM Ouest zal overgaan tot de terugbetaling door gebruik te maken van hetzelfde middel als datgene dat door de klant werd gebruikt voor de initiële transactie, behalve indien deze laatste uitdrukkelijk instemt met een ander middel dat door de onderneming LM Ouest wordt aanvaard. In ieder geval zal deze terugbetaling geen kosten veroorzaken voor de onderneming LM Ouest.

Levering

De producten worden geleverd op het adres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven, op de door hem gekozen wijze.

LM Ouest levert de pakjes af :

 • Voor bestellingen geplaatst van donderdag 12:00 tot maandag 12:00, de volgende dinsdagavond.
 • Voor bestellingen geplaatst van maandag 12:00 tot donderdag 12:00, de volgende vrijdagavond.

Echter, afhankelijk van de beschikbaarheid van het bedrijf LM Ouest, kunnen deze dagen vervroegd worden.
De onderneming LM Ouest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of een fout bij de levering door de door de klant gekozen vervoerder.

Indien de klant bij de levering vaststelt dat een artikel ontbreekt of dat de producten beschadigd zijn, dient hij dit schriftelijk op de leveringsbon te vermelden.
De klant moet ook het voorbehoud dat op de leveringsbon staat, binnen de 3 dagen na ontvangst van de producten aan de vervoerder meedelen. Dit zal LM Ouest in staat stellen zijn rechten te doen gelden bij de door de klant gekozen vervoerder.

Intellectueel eigendom

De op de site www.lmouest.fr weergegeven elementen, zowel visuele als auditieve, zijn het exclusieve eigendom van de onderneming LM Ouest en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht.
Elke reproductie en elke verspreiding van deze elementen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming LM Ouest, stelt de overtreders bloot aan gerechtelijke vervolging.

Persoonlijke gegevens

De informatie die wordt verzameld door het formulier dat de klant invult bij het plaatsen van een bestelling of wanneer hij contact met ons opneemt, is noodzakelijk om te reageren op de verzoeken van de klant, en is bestemd voor de onderneming LM Ouest die verantwoordelijk is voor de verwerking, voor administratieve en commerciële beheersdoeleinden, evenals voor haar contractuele partners die bijdragen tot de levering van de aangeboden diensten, met name voor de levering.
Indien de klant een rekening heeft geopend, kan hij op elk ogenblik de schrapping ervan vragen door te schrijven naar de vennootschap LM Ouest op het adres noel@lmouest.fr.

Op de site is een pagina "privacybeleid" beschikbaar om de bescherming van persoonsgegevens nader toe te lichten.

De enige cookie die door het bedrijf LM Ouest wordt gebruikt, is om het winkelmandje op te slaan als een herinnering voor de klant.

Geschillen

Klachten of geschillen zullen altijd met aandachtige welwillendheid worden ontvangen, waarbij de goede trouw altijd tot uiting komt bij degenen die de moeite nemen om hun situatie uiteen te zetten. In geval van een geschil zal de klant eerst contact opnemen met LM Ouest om een minnelijke schikking te treffen.
Bij gebreke daarvan is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel van Dax bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde betalingswijze.
Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Dax - 55 avenue Victor Hugo - 4410 Dax

Bemiddeling

Overeenkomstig artikel L.612-1 van het Wetboek van Consumentenrecht heeft de consument, onder voorbehoud van artikel L.612.2 van het Wetboek van Consumentenrecht, het recht een verzoek in te dienen tot minnelijke schikking door bemiddeling, binnen een termijn van minder dan een jaar vanaf de datum van zijn schriftelijke klacht bij de handelaar.

Deze instelling heeft SAS Médiation Solution bij haar onder nummer 31361/VA/2204 geregistreerde lidmaatschap aangewezen als entiteit voor consumentenbemiddeling.

Om een zaak aan de Ombudsman voor te leggen, moet de consument zijn verzoek formuleren :

Ongeacht de gebruikte invoermethode, moet de aanvraag :

 • Het postadres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager,
 • De naam en het adres en het inschrijvingsnummer bij Sas Médiation Solution van de betrokken beroepsbeoefenaar, Noël Marais - LM Ouest -251, avenue du Marensin, 40170 Lit et Mixe - N° 31361/VA/2204
 • Een korte uiteenzetting van de feiten. De consument moet de bemiddelaar vertellen wat hij of zij van de bemiddeling wil en waarom,
 • Kopie van de eerdere vordering,
 • alle Dokumente, die die Prüfung des Antrags ermöglichen (Bestellschein, Rechnung, Zahlungsbeleg usw.).

Gemaakt in Lit et Mixe,
le 13 mars 2022

Noël MARAIS

Fichier PDF

Galerij LM Ouest

Online winkel het hele jaar geopend
7/24

Werkplaats / winkel Lit & Mixe
Zomer opening
Donderdag tot zondag
Van 18:00 tot 21:00

251 avenue du Marensin
40170 Lit et Mixe - France - planète Terre

 facade boutique

Categorie

Handwerk

Porte clé touline

Touwmat - Baderne - Nœud de piton

Tentoonstelling


Informatie

F.A.Q.

Over ons

Wettelijke informatie

Privacybeleid

Vervoer - Betaling - Retour

Algemene verkoopvoorwaarden


 

 

Welkom op uw account

Mijn rekening bekijken


 Communicatie

Contactformulier


 Ik gebruik geen nieuwsbrieven. Sociale netwerken zijn voorbehouden voor dit doel.

pinterest 1 32instagram 1 32facebook 1 32